Regulamin sklepu internetowegoOkreślenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://momidesign.pl/sklep, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez #momidesign;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy przewoźnika;
 5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego #momidesign składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym #momidesign, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnienia Klienta.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://momidesign.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży Towarów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego #momidesign oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla #momidesign oraz innych Klientów.
 5. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej, materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

§ 2. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej https://momidesign.pl/sklep przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://momidesign.pl/sklep, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki, rozmiaru itp. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
  a) w przypadku wysyłki – do momentu akceptacji Regulaminu i naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”;
  b) w przypadku odbioru osobistego – do momentu akceptacji Regulaminu i naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym kosztów dostawy,
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z #momidesign umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 3. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://momidesign.pl/sklep i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  a) zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
 4. #momidesign zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.3, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych np. z użyciem kodów rabatowych, oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 

§ 4. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  a) przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy,
  b) inną formą udostępnioną na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. #momidesign umożliwia dokonanie odbioru osobistego zamówienia w pracowni #momidesign.
 5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na adres e-mail: pracownia@momidesign.pl lub telefonicznie, na numer +48 666 356 499 w celu ustalenia indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Klient zamawiając projekt #momidesign zobowiązany jest uiścić za niego opłatę w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dokonania zamówienia. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie automatycznie rozpoczyna się okres realizacji zamówienia o którym mowa w ust 3. W wyniku braku opłaty za zamówienie w ciągu owych 10 dni kalendarzowych, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust 6, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem czasu dostawy. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.
 4. W wypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, #momidesign zaproponuje świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt #momidesign.
 5. Możliwa jest wymiana Towaru na odmienny, np. Towar o innym rozmiarze zgodnie z tabelą rozmiarów podaną przy każdym z Towarów. W tym celu należy skontaktować się na adres e-mail: pracownia@momidesign.pl.
 6. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu po uprzednim ustaleniu z Klientem.

 

§ 6. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje można składać:
  a) na adres: #momidesign Mateusz Michaliszyn, ul. Kochanowskiego 48/27, 01-864 Warszawa;
  b) mailowo: pracownia@momidesign.pl.
 2. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała:
  a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,
  b) rodzaj Towaru, której reklamacja dotyczy,
  c) zarzuty Klienta,
  d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,
  e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 1 miesiąc od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. #momidesign zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 7. Zwroty

UWAGA!!  Projekt stworzony pod indywidualne wymiary klienta NIE PODLEGA ZWROTOWI, ponieważ jest on spersonalizowany i skrojony pod wymiary, które podaje klient. Prosimy więc dla upewnienia wymierzyć się kilka razy!

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym w określonym rozmiarze innym niż INDYWIDUALNY.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do #momidesign, na adres: #momidesign Mateusz Michaliszyn, ul. Kochanowskiego 48/27, 01-864 Warszawa, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia (formularz zwrotu) dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: https://momidesign.pl/regulamin.
 3. Udostępnienie przez #momidesign wzoru formularza zwrotu, o którym mowa w ust. 2, nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie formularza zwrotu w tym terminie.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod dane kontaktowe wskazane w ust. 1 Regulaminu. Obowiązuje postępowanie reklamacyjne wskazane w § 6.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2014r.